CLTA would like to thank the following contributors for their generosity in support of the Tao-chung Ted Yao Memorial Fund

$1001-$5000

 • Jill & Richard Lee姚涵中、李兆铭
 • Cheng & Tsui Company

$501-$1,000

 • JungChih Tsai
 • Cynthia Ning 任友梅
 • Ying-zhe Li 李英哲
 • Sheena Lee 李忻
 • Tammi Lee 李恬
 • Yaohua Shi 史耀华
 • Nyan-Ping Bi 畢念平
 • Liangyan Ge 葛良彦
 • Yuehua Liu 刘月华
 • Yea-Fen Chen 陈雅芬
 • Yuan Tian 田原
 • Yang Xiao 萧旸
 • Chengzhi Chu 储诚志

$101-$500

 • Chuanren Ke 柯传仁
 • Tim Xie 谢天蔚
 • Amy Chen
 • Chauncey Chou 屈承熹
 • Yan Ping He
 • Ka Wong
 • Yanfeng Li 李延风
 • Jianhua Bai 白建华
 • Xiaohong Wen 温晓虹
 • John Yin 印京华
 • Cecilia Chang 张曼荪
 • Shuling Wu 吴淑铃
 • Margaret Yan 严棉
 • Ying Hu 胡莹
 • Yanfang Tang 汤彦方
 • Ying Zhou
 • Madeline Spring
 • Jerome Packard

$10-$100

 • Helen Shen 沈禾玲
 • Mien-hwa Chiang 蒋冕华
 • Shuhan Wang 王淑涵
 • Shuhui Su
 • Zheng-sheng Zhang 张正生
 • Janell Israel
 • Mei Kong
 • Hsin-I Tseng
 • Lu Zhou
 • Hong Zhou
 • LoSun Perry 孙珞
 • Dan Luo 罗丹
 • Margot Lenhart
 • Miao-fen Tseng 曾妙芬